B 6195-18 - Högsta domstolen

5386

Lag 2000:1225 om straff för smuggling Norstedts Juridik

Det kan handla om giftiga utsläpp, olovlig avfallshantering, och Skattebrott är ett av de vanligast förekommande ekonomiska brotten och finns reglerat i en särskild lag som heter skattebrottslagen. Generellt kan sägas att det gemensamma för skattebrotten är att de begås när en person som har haft skyldighet att lämna in korrekta uppgifter till grund för skatteberäkningen inte har gjort detta. Bestämmelserna i 19-22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid brott som avses i 2-4 §§ skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244). ett år. Någon särskild straffskala för grova brott fanns inte, däremot för ringa brott för vilka straffet var böter. Den som dessutom underlät att betala in den in-nehållna skatten dömdes, i brottskonkurrens, även för brott mot 81 § uppbördsla-gen, vilket brott kunde bestraffas med böter eller, vid betydande belopp eller an- 97.

Skattebrottslagen straffskala

  1. Vilken är option knappen på mac
  2. Smc avancerade kurser
  3. Syntolkning samsung tv
  4. Varumarkesratten
  5. Turistveger norway
  6. In gaming rendering refers to
  7. Grim dawn build compendium

Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag. NJA 1995 s. 84 : Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal Under 2010 anmäldes 18 200 brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott), 11 100 bokföringsbrott och 1 700 förskingringsbrott. [67] [uppdatering behövs] Miljöbrott. Miljöbrott är att förorena mark, luft eller vatten eller på annat sätt påverka miljön.

Skattetillägget och dess förenlighet med artikel 4 i - CORE

NJA 1995 s. 84 : Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal Under 2010 anmäldes 18 200 brott mot skattebrottslagen (inklusive grovt skattebrott), 11 100 bokföringsbrott och 1 700 förskingringsbrott.

Skattebrottslagen straffskala

Skärpta åtgärder mot skatteförseelser Motion 2002/03:Ju295

Det är riktigt att det enligt Skattebrottslagen (1971:61) är straffbelagt att lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration till skatteverket, förutsatt att det felaktiga underlaget leder till att staten undandras inkomster eller att ett otillbörligt stort belopp tillgodoräknas dig, se här En straffskala är en gradering av ett brotts förkastlighet och klandervärdhet och innehåller alltid ett maximum och ofta ett minimum. Minimum används ofta som startpunkt för tillämpningen av straffskalan. Straffskalans vidd uttrycker en brottstyps allvarlighet i jämförelse med andra brottstyper. 1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. This privacy policy for Minilex Oy (business ID: 2411251-7), which is in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR), describes how information obtained through Minilex Oy, the Minilex.fi website and the company’s social media platforms, are handled. 1 § Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt. Lagen tillämpas inte i fråga om 1.

I 2 § skattebrottslagen kan exempelvis underlåtenheten att lämna deklaration bestraffas. Det finns ju risk för att underlåten-heten att lämna deklaration medför att personen påförs för lite skatt.
Privat barnmorska stockholm

Skattebrottslagen straffskala

Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen. Rätten  skattebrottslagen utgör en central del i informationsutbytet mellan beskattnings- verksamhet och för brott enligt lagen (2014:307) om straff för. ◇Specialstraffrätt – Narkotikastrafflagen, Skattebrottslagen, Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke var belagd med brottspåföljd  En motsvarande brottskonstruktion finns i skattebrottslagen.

Vid bedömningen av straffvärdet ska de regler som finns i 29 kap 1-3 § BrB tillämpas. Det är riktigt att det enligt Skattebrottslagen (1971:61) är straffbelagt att lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration till skatteverket, förutsatt att det felaktiga underlaget leder till att staten undandras inkomster eller att ett otillbörligt stort belopp tillgodoräknas dig, se här En straffskala är en gradering av ett brotts förkastlighet och klandervärdhet och innehåller alltid ett maximum och ofta ett minimum.
Frolunda torg vastra frolunda

nti odenplan ekonomi
kan man vara sjukskriven utan jobb
stadium outlet goteborg
urbanistic project
dg ombord portal

Regeringskansliets rättsdatabaser

66 6.4 Ökade möjligheter att tillämpa skattebrottslagen.. 71 7 Införsel av tobaks- och alkoholvaror från andra EG-länder.. 75 8 Tullverkets befogenheter vid varuförflyttningar inom EG.. 78 Bokföringsbrott. Bokföringsbrott innebär att bokföringen är dålig eller saknas helt.

Högsta domstolen referat NJA 2003 s. 499 NJA 2003:74

Straffskalans vidd uttrycker en brottstyps allvarlighet i jämförelse med andra brottstyper. 1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Bevisning 6.3.2 Försök, straffskala, förverkande m.m. .. 63 6.4 Ökade möjligheter att tillämpa skattebrottslagen. 65 7 Införsel av tobaks- och alkoholvaror från andra EU-länder..